Disclaimer

E-mail © Copyright de kruijff b.v.

E-mail van de kruijff b.v. is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst.

Indien een ander dan geadresseerde e-mail van de kruijff b.v. ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen.

Afzender noch de kruijff b.v. staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor de kruijff b.v. tot stand.
[hr]

Website © Copyright de kruijff b.v.

de kruijff b.v. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op haar website www.dekruijff.nl maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

de kruijff b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.