Milieu- en Arbozorg

Milieu- en Arbozorg

De medewerkers van de kruijff b.v. worden vanuit het bedrijf voortdurend op de hoogte gehouden van eventuele nieuwe werkmethoden, nieuwe materiaalsoorten en de verwerking hiervan en de laatste veiligheids-, milieu-, en arboregels. Dit gebeurt onder meer met werkplekinspecties. Mede door de VCA-certificering is het nut en belang van deze werkplekinspecties gebleken en zeer belangrijk bevonden voor een gezond veiligheids-, milieu-, en arbobeleid op onze werken. Natuurlijk staat constante verbetering en bijschaving van dit beleid hoog op onze agenda.

Duurzaam bouwen
de kruijff b.v. tracht onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op gebied van milieu en met name duurzaam bouwen, zo serieus mogelijk te nemen.

Bij duurzaam bouwen gaat het onder andere om:

  • het verantwoord omgaan met grondstoffen (inkoop)
  • verminderen van het gebruik van energie en water. (energie / water besparing)
  • kwaliteitsbevordering van woon- en leefomgeving. (duurzaamheid) 

Inkoop
Bij inkoop van materialen en inhuur van materieel, wordt met zorg gekeken naar eventuele milieuvriendelijkere toepassingen. Dit kan bestaan uit het voorstellen van een ander product, het leveren van een duurzamer materiaal of het kiezen voor kleinere aantallen of hoeveelheden zodat restmateriaal wordt beperkt of vermeden.

Energie / waterbesparing
Zowel uit kostenbesparend oogpunt als uit milieu verantwoordelijkheid zijn wij al enige tijd bezig het energie en waterverbruik binnen het bedrijf terug te dringen. Hier wordt voornamelijk naar gekeken bij aanschaf van nieuwe machines en materieel.  

Duurzaamheid
Zoals wij in het bedrijf vaak zeggen: “goedkoop is duurkoop”, geldt dit ook voor de milieustandpunten. Machinerie, wagenpark, kantoormeubilair, etc. wordt bij aankoop mede op duurzaamheid geselecteerd.
Ook in de toegepaste materialen in onze bouwprojecten proberen wij zoveel mogelijk duurzame producten toe te passen. De reden hiervoor is dat duurzaamheid van ons product nauw samenhangt met het leveren van kwaliteit. 

Milieuprocedure
Het zodanig verzamelen, opslaan en afvoeren van afval(stoffen) zodat de risico’s voor de gezondheid van medewerkers, omgeving en het milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Tevens is het inventariseren en inperken van geluid, trillingen en stofproductie een prioriteit. Na inventarisatie van de afvalstromen binnen het bedrijf, is geconstateerd dat de hoofd afvalstromen zijn voornamelijk bouw- en sloopafval.

Milieubeleid en afvalstroom
We hebben het hier voornamelijk over bouw- en sloopafval. Deze laatste wordt door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven afgevoerd. Klein chemisch afval (o.a. kit en verfresten) worden centraal in het magazijn van de kruijff b.v. verzameld in het chemisch afvaldepot, welke regelmatig door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf  wordt geleegd.

Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval wordt op het werk of op de werf verzameld in containers en afgevoerd door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Chemisch afval
Het chemisch afval wordt door de uitvoerder of leidinggevende op de bouw verzameld. Hij draagt zorg voor een juiste verwijdering van chemisch afval van zijn project.

Geluidsoverlast
Op onze projecten  proberen wij geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Zodra grote geluidsproductie toch noodzakelijk is gebeurt dit in samenspraak met bewoners of verder gebruikers van naburige ruimten. Zo kan het voorkomen dat er tijdsafspraken worden gemaakt om wederzijdse ergernis / overlast zoveel mogelijk te beperken. Van eventuele overlast zullen bewoners en gebruikers van naburige ruimte vooraf van worden in kennisgesteld.

Stofoverlast
Zowel uit milieuoogpunt als uit arbo-regelgeving is het controleren van stofproductie van groot belang.
Vanuit bouwactiviteiten ontstaat altijd stofvorming, dit is niet of nauwelijks te voorkomen. Wel zijn er tegenwoordig verschillende technieken om stofvorming en stofoverlast te minimaliseren. Zo zijn machines en gereedschappen heden ten dage vaak voorzien van directe afzuiging. Middels aansluiting van stofafzuigingsmachines op het gereedschap of machine wordt het stof direct weggezogen wanneer deze wordt geproduceerd.
Op projecten waar stof kan worden verwacht, plaatsen we zogenaamde stofschotten. Een afscheiding van het te verbouwen gedeelte van de overige ruimten. 
Ook wordt het in tijdelijk onderdruk brengen van gehele ruimtes tegenwoordig steeds vaker toegepast. Door een onderdruk situatie (door afzuiging) in een afgezette ruimte, bijvoorbeeld een ruimte waar wordt gesloopt, te creëren, blijft de stof in deze ruimte. Hierdoor is verspreiding van stof nihil en kan de ruimte worden ge-cleaned om stofdeeltjes te verwijderen.

Asbestbeheersplanning
Wanneer gekozen wordt om de asbest te laten verwijderen zal de kruijff b.v. altijd gespecialiseerde bedrijven inschakelen om dit te doen.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Contact Opnemen